چه چیزی در برداشتن قدامی پایین برداشته می شود؟ جراحی زیبایی شکم 
سطح پایین قدامی (LAR)
LAR جراحی است که برای معالجه سرطان رکتوم انجام می شود. بخشی از روده شما حاوی سرطان برداشته می شود. قسمت باقیمانده رکتوم شما به روده بزرگ شما وصل می شود تا بتوانید روده خود را به روش معمول جابجا کنید.

برداشتن قدامی بالا چیست؟
برداشت قدامی بالا. این عمل شامل برداشتن روده بزرگ سیگموئید ، روده فوقانی و یک قسمت متغیر از روده بزرگ چپ است. … روده از اتصالات آن در داخل حفره شکم آزاد می شود و خونرسانی آن تقسیم می شود.

منظور از مزورکتال چیست؟
مزورکتوم شامل بافت چربی این روده است که حاوی رگ های خونی و لنفاوی ، غدد لنفاوی و اعصاب خودمختار است. … این مفهوم از برداشتن حفره مزورکتال کل (TME) در عمل جراحی سرطان رکتال توسط Heald [1] در

آیا برداشتن روده خطرناک است؟
جراحت: در طی عمل ممکن است روده ، مثانه یا رگهای خونی در نزدیکی روده آسیب ببیند. نشت: اگر عمل جراحی به درستی بهبود نیابد یا آلوده نشود ، روده بزرگ می تواند نشت کند. پزشکان این را نشت آناستوموتیک می نامند. این می تواند منجر به خونریزی و عفونت خطرناک شود.

سندرم برداشتن قدامی چیست؟ // جراحی شکم
سندرم برداشتن قدامی به عنوان ترکیبی بدبختانه تعریف شده است: "افزایش تعداد حرکات روده روزانه ، الگوهای دفع غیرمترقبه ، فوریت ، تنس ، رفع انسداد انسداد و نشت جزئی مدفوع". مطمئنا علائم می توانند آنقدر بد باشند که زندگی با استوما ترجیحاً به نظر می رسد.

برداشتن کل حفره
برداشتن کامل مورورکتال (TME) یک روش معمول است که در درمان سرطان روده بزرگ استفاده می شود که در آن طول قابل توجهی از روده در اطراف تومور برداشته می شود. TME هنگام انجام عمل برداشتن قدامی ، نگرانی های درمانی قبلی راجع به کنترل موضعی کافی از سرطان رکتال ارائه می دهد